0
Product is toegevoegd aan uw winkelwagen

*English below

Jaarhuur

Bij Lobbes Pro Audio bieden wij jou de mogelijkheid om een Product voor een jaar te huren. Je betaalt dan een dagprijs zoals aangegeven bij de artikelen. Deze dagprijs wordt vermenigvuldigd met 365 voor de prijs voor 1 jaar huren. Als je na een jaar besluit om het product te kopen, krijg je 50% van de betaalde huur gekort. Wil je het product kopen voor het jaar verstreken is? Dan worden de resterende huurdagen volledig in mindering gebracht op het aankoopbedrag. Nog een jaar huren? Dat kan, elk jaar wordt 50% van de betaalde huur in mindering gebracht op de verkoopprijs. Op deze manier ben je naar verloop van tijd zelf de eigenaar!

Welke producten zijn beschikbaar voor jaarhuur?

Niet al onze producten zijn beschikbaar voor jaarhuur. De artikelen waarbij de dagprijs is vermeld zijn beschikbaar voor jaarhuur. Je herkent dit ook aan het jaarhuursymbool: 

Door op dit symbool te klikken voeg je het toe aan een jaarhuur aanvraag. Je kunt meerdere artikelen toevoegen via de productpagina of via de product-detail pagina.

Je kunt je aanvraag bekijken door op hetzelfde symbool rechts boven in de header te klikken.

Je kunt ook altijd vragen naar de mogelijkheden van jaarhuur voor producten die niet over een dagprijs beschikken.

Overige kosten

Er zijn een aantal extra kosten die gemoeid gaan met jaarhuur.

Wij rekenen 3% risicospreiding over het verkoopbedrag omwille van de risico’s die verhuren met zich mee brengt. Meer hierover in de jaarhuur voorwaarden.

Verzendkosten voor opsturen incl. verzekerd vervoer: € 15 ex. en voor retour nogmaals dat bedrag. Deze laatste worden in mindering gebracht bij aansluitende koop.

 

Voorwaarden voor jaarhuur:

Zowel korte huur als jaarhuur zijn uitsluitend bedoeld voor Pro-Audio gebruikers in Nederland, met een Nederlands identiteitsbewijs. Dit heeft te maken met aansprakelijkheid en rechtsbescherming in geval van conflict. Buiten de Nederlandse grens is de beschermingsgraad lager.

Wel bieden we de volgende constructie voor klanten buiten onze landsgrens:

Huren in het buitenland (EU only) is mogelijk via de volgende constructie:

Je betaald het volledige aankoopbedrag voor de te huren producten vooraf.
wij verzenden de apparatuur en na retourneren van de apparatuur wordt het huurbedrag in mindering gebracht op de betaalde verkoopprijs. Hiervan wordt een creditnota gemaakt en dit bedrag (verkoopprijs minus de huur) ontvang je terug.

Lees hier alle jaarhuur voorwaarden.


 

Annual Rent

At Lobbes Pro Audio we offer you the opportunity to rent a Product for one year. You then pay a daily price as indicated for the items. This daily price is multiplied by 365 for the price for 1 year of rental. If you decide to purchase the product after a year, you will receive a 50% discount on the rent paid. Do you want to buy the product before the year is up? The remaining rental days will then be fully deducted from the purchase amount. Rent for another year? This is possible, each year 50% of the rent paid will be deducted from the sales price. This way, over time, you will be the owner yourself!

Which products are available for annual rental?

Not all our products are available for annual rental. The items where the daily price is stated are available for annual rental. You can also recognize this by the annual rental symbol:

By clicking on this symbol you add it to an annual rental request. You can add multiple items via the product page or via the product detail page.

You can view your request by clicking the same symbol at the top right of the header.

You can also always ask about the possibilities of annual rental for products that do not have a daily price.

Other costs

There are a number of additional costs associated with annual rent.

We charge a 3% risk spread on the sales amount because of the risks that renting out entails. More about this in the annual rental conditions.

Shipping costs for sending incl. insured transport: € 15 excl. and that amount again for return. The latter will be deducted upon subsequent purchase.

Conditions for annual rental:

Both short-term rental and annual rental are exclusively intended for Pro-Audio users in the Netherlands, with a Dutch ID. This has to do with liability and legal protection in the event of conflict. Outside the Dutch border, the degree of protection is lower.

We do offer the following construction for customers outside our national border:

Renting abroad (EU only) is possible via the following construction:

You pay the full purchase amount for the products to be rented in advance.
we ship the equipment and after returning the equipment the rental amount will be deducted from the sales price paid. A credit note will be made of this and you will receive this amount (sales price minus the rent) back.

Here you will find all the year rental conditions

X

Vraag de offerte aan door op bekijk aanvraag te klikken of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk offerteDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan uw korte verhuur aanvraag. Dit is uw prijs voor 1 week huur of de reeds gekozen periode. Wijzig de huurperiode door op 'bekijk aanvraag' te klikken. Of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk aanvraagDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan jouw jaarhuur aanvraag. Wijzig de aanvangsdatum door op 'bekijk aanvraag' te klikken of voeg meer producten toe en klik op 'doorwinkelen'

Bekijk aanvraagDoorwinkelen